Барање за понуди за изработка и дизајн на официјалната веб страница на Стела / Kërkesa për oferta për përpunimin dhe dizajnimin e webfaqës së Stellës / Call for expressions of interest for design on the official website of StellaMK:

Проектот СТЕЛА отвора повик за прибирање понуди за изработка и дизајн на официјалната веб страница на проектот. Изработката на новата веб страница во голема мера ќе подразбира мигрирање на содржините од постоечката веб страница на проектот (www.stella.mk), со реорганизирање на содржините, различен дизајн, како и дополнување со материјали од мултимедијален карактер. Веб страницата треба да биде изработена во формат кој понатаму ќе може да биде одржуван и ажуриран самостојно од страна на тимот кој работи на проектот. Префериран систем за управување со содржината е WordPress.

Право да достави понуда има секое заинтересирано правно или физичко лице, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот. Заинтересираните правни и физички лица треба да достават биографија и портфолио со истакнати работни ангажмани за креирање на веб страници, како и скица за дизајнот на новата веб страница. Предност ќе имаат лица кои веќе работеле на веб страници на невладини организации, особено во областа на родовата еднаквост. Покрај биографијата и портфолиото, понудувачите треба да достават и цена на понудата, изразена во денари. Носителите на набавката се должни да го испорачаат финалниот предмет на договорот и да го обезбедат неговото целосно функционирање најдоцна до 30.05.2019 година. Плаќањето ќе се изврши по предавањето на готовиот продукт.

Ве покануваме да ни ги доставите вашите понуди најдоцна до 06.05.2019 година до 16.00 часот по електронски пат на info@stella.mk. Лице за контакт е Дарко Црвенковски (телефон: 072-255-219, електронска адреса: darko@stella.mk).


ALB:

Projekti Stella hap thirrje për pranimin e ofertave për përpunimin dhe dizajnimin e webfaqes oficiale të projektit. Përpunimi i faqes së re do të përfshijë migrimin e përmbajtjes nga faqja vetëm se ekzistuese të projektit (www.stella.mk), me riorganizim të përmbajtjes, dizajnim të ndryshëm si dhe shtimin e materialeve me karakter multimedial. Webfaqja duhet të përgatitet në një format që mund të mbahet më tej dhe i cili do të mund të përditësohet në mënyrë të pavarur nga ekipi i projektit. Preferohet të jetë CMS në WordPress.

Të drejtë për të paraqitur ofertë kanë të gjithë personat fizik ose juridik të interesuar, të cilët janë të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë në lidhje me lëndën në kontratë. Personat fizik ose juridik të interesuar duhet të paraqesin CV-në dhe portfolion të bashkangjitur me punime për krijime të webfaqeve, si dhe një dizajn konceptual për hartimin e faqes së re të internetit. Përparësi do t'u jepet personave që kanë punuar tashmë në webfaqe të organizatave joqeveritare, veçanërisht në fushën e barazisë gjinore. Përveç CV-së dhe portfolit, të interesuarit duhet të dërgojnë edhe çmimin e ofertës të cekur në denar. Bartësit e furnizimit (ofertës) janë të detyruar të dorëzojnë subjektin përfundimtar të kontratës dhe të sigurojnë funksionimin e tij të plotë jo më vonë se 30 maji 2019. Pagesa do të bëhet pas dorëzimit të produktit të përfunduar.

Ju ftojmë të dorëzoni ofertat tuaja jo më vonë se 06.05.2019 deri në orën 16.00 në adresën elektronike info@stella.mk. Personi kontaktues është Darko Crvenkovski (telefon: 072-255-219, e-mail: darko@stella.mk).


ENG:

The STELLA project opens a call for expressions of interest for the design of the project official website. The development of the new web site will greatly involve migrating the content of the existing website (www.stella.mk), reorganizing it, visual redesign, and adding multimedia materials. The website should be prepared in a format that can be further maintained and updated independently by the project team. The preferred content management system is WordPress.

Any interested legal or natural person, registered for performing the activity related to the subject of the contract, is welcome to submit an expression of interest. The interested legal entities and natural persons should submit a biography and a portfolio with prominent experiences in designing websites, as well as a draft idea for the new design of the website. Priority will be given to those who have already worked on non-governmental organizations’ websites, especially in the area of gender equality. In addition to the biography and the portfolio, the bidders should also submit a price quote, expressed in denars.The selected entity/person will be obliged to deliver the final product and to ensure its full operation no later than 30 May 2019. Payment will be made after the delivery of the final product.

We invite you to submit your expressions of interest no later than 16:00 CET on via email to info@stella.mk. Contact person: Darko Crvenkovski (phone: 072-255-219, e-mail: darko@stella.mk).