Stella Network News

New Stella project focusing on women’s and girls’ entrepreneurship in rural communities

Stella starts a new project “Together We Rise: Entrepreneurship by Girls and Women in Lifting Rural Communities” that will offer training and mentorship support for women and girls from the rural communities who have ideas for starting their own businesses.

The project will focus on rural and marginalised communities and will be implemented in different regions of the country. Stella Network will provide personal mentorship through the existing Women Mentorship Network, as well as trainings and networking opportunities aiming to strengthen the entrepreneurial skills and develop the business ideas of women and girls in these communities. 

Stella Network will collaborate with different ministries, municipalities, civil society organisations, and professional networks in the country in the realisation of this project. 

The project will be implemented over a period of 13 months and is funded by the US Embassy in Skopje.

Read more

КОН РОДОВА ЕДНАКВОСТ

Оваа студија е обид да се мапираат пречките и предизвиците со кои се соочуваат жените и девојките во Северна Македонија во академскиот и професионалниот живот. 
Наодите и заклучоците се засновани на податоци прибрани преку онлајн прашалник и во рамките на 14-те јавни дискусии организирани во различни делови од земјата.

Во првиот дел студијата се фокусира на предизвиците во образовниот процес, а во вториот дел, на пречките за вклучување на пазарот на трудот и напредокот на девојките и жените. 
Првиот дел е воден од потребата да се анализираат искуствата и перцепциите во образовниот процес, со цел подобрување на условите за воспоставување родова еднаквост. Вториот дел, пак, укажува на пречките со кои се соочуваат жените и девојките при вклучување на пазарот на трудот, како што се пречки поврзани со институциите и пречки поврзани со патријархалните норми кои сè уште доминираат во општеството. Врз основа на наодите, студијата нуди и неколку препораки за различни општествени актери

Read more