Дискусии во градски собранија

Целта на овие дискусии е развивање на отворена и конструктивна дискусија помеѓу членовите на локалните заедници за системските и општествените бариери, вклучително родовите предрасуди и стереотипи, кои се пречка во напредокот на жените девојчињата. Покрај тоа, говорничките кои имаат широк спектар на животни и професионални искуства служат и како одлични примери за позитивни промени.