Документи и публикации

Стела се занимава со застапување засновано врз докази и темелни истражувања, активности за подигнување на свеста и образование, како и мерки за набудување и одговорност. Врз основа на податоците собрани преку различни методи, вклучувајќи прашалници, длабински интервјуа, фокус групи, анализи на дискурс, анализи на поединечни случаи и статистички анализи, Стела подготвува документи за политики, извештаи и препораки и лобира за решенија по прашања од поширок општествен интерес.