Блог

Стела со нов проект за претприемништво за жени и девојки во руралните заедници

Стела започна со имплементирање на проектот „Заедно се издигнуваме: Со претприeмачки кон јакнење на руралните заедници“, кој има за цел да понуди обуки и поддршка преку менторирање за жени и девојки од руралните средини кои имаат идеи за отпочнување сопствен бизнис.

Проектот се фокусира на рурални и маргинализирани заедници и ќе опфати различни региони од земјата. Стела ќе овозможи индивидуално менторство преку постоечката Женска менторска мрежа, како и обуки и можности за вмрежување со цел зајакнување на претприемачките вештини и развивање на бизнис идеите на девојките и жените од овие заедници. 

Во имплементирањето на проектот, Стела ќе соработува со различни министерства, општини, граѓански организации и професионални мрежи во земјата.

Проектот е со времетраење од 13 месеци и е финансиски поддржан од Амбасадата на САД во Скопје.

Post a comment