Во Северна Македонија

Невработени жени 25.1%
Жени со високо образование 55.9%
Жени кои не се активни на пазарот на трудот 55%
Жени на водечки политички позиции 28.8%

Целта на Стела е да придонесе кон родовата еднаквост во Северна Македонија преку образовно и економско омоќување на девојчињата и жените. Соединувајќи жени со различни професионални, етнички, социоекономски и културни позадини, Стела има за цел да премости повеќе општествени поделби и да создаде мрежи на солидарност, знаење и искуство. За таа цел, Стела се стреми да иницира дијалог на национално ниво и да создаде платформа каде жените дискутираат за постојните предизвици и ограничувања во нивното образовно и економско омоќување, каде мажите учествуваат во дискусијата и каде заедно се развиваат трајни решенија.