Shoqata për mundësi të barabarta Stella, në kornizën e aktiviteteve të saj për mbështetje të vajzave dhe grave, hap thirrje për mentorim, mundësi për praktikë si dhe informata mbi tregun e punës. 

Thirrja i përket atyre që:

 • Dëshirojnë të jenë të mentoruara në fushën në interesit të tyre;
 • Dëshirojnë që të rrisin dituritë dhe aftësitë e tyre;
 • Kërkojnë mundësi për praktikë. 

Përfitimet nga përfshirja në procesin mentorues: 

 • Proceset mentoruese kanë influencë mbi përmirësimin e perceptimit të vetvetes;
 • Përmirësimi i aftësive, transferimi i përvojave dhe mbeshtetja në nivel profesional, akademik dhe personal; 
 • Njoftimi mes grave dhe vajzave me interese të ngjajshme, rrjetëzimi;
 • Krijimi i lidhjeve me kompani dhe organizata të ndryshme;
 • Të qënurit pjesë e Rrjetit mentorues të Stella-s. 

Korniza kohore 

 • Thirrja do të jetë e hapur deri me 10 dhjetor;
 • Procesi i përzgjedhjes do të zgjasë dy javë;
 • Procesi i lidhjes me mentoren do të zgjasë një javë;
 • Procesi i vetë mentorimit do të varet nga dinamika e përcaktuar mes jush dhe mentores tuaj. 

Kujdes 

Procesi i mentorimit është pa pagesë dhe gjithmonë do të jetë i tillë. 

Për tu regjistruar në thirrja ju lusim që të përfundoni formularin: https://forms.gle/S7x4Bg8A6NQuvn7x6 

Aktivitetet janë pjesë e projektit “Mbështetje për përfshirjen e grave dhe vajzave në tregun e punës përmes mentorimit” i cili financohet nga Ambasada e SHBA-ve.