Diskutimet në komunitet

Qëllimi i Diskutimeve në komuna është zhvillimi i një diskutimi të hapur me banorët lokalë mbi pengesat sistemike dhe shoqërore, duke përfshirë paragjykimet gjinore dhe stereotipet, që parandalojnë gratë të arrijnë aspiratat e tyre. Për më tepër, folësit, me jetën e tyre dhe përvojat profesionale, shërbejnë si shembuj konkret për ndryshime pozitive.