Statuti ynë

Согласно член 16 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на Република Македонија бр. 52/2010 и 135/2011), Собранието на основачите на Здружението на ден 18.02.2020 година го усвои Статутот на здружението за еднакви можности Мрежа Стела Скопје.