Unë punoj në Universitetin e Grazit ku jam edhe duke përfunduar doktoraturën time për çështje të aksesit të shtetësisë për grupe të ndryshme. Gratë dhe pakicat shpesh lihen anash në diskutimet publike dhe në vendimmarrje. Për këtë arsye, unë gjithmonë besoja fort se është e rëndësishme të krijohet një hapësirë ​​publike ku dëgjohet zëri i grave, dhe veçanërisht kështu kur përballen me sfida shtesë të margjinalizimit për shkak të prejardhjes së tyre. Pjesëmarrja e grave në jetën publike është thelbësore për shoqërinë në përgjithësi. Për mua, Stella është fryt i një udhëtimi frymëzues dhe përpjekjesh nëpër lokacione të ndryshme në Maqedoni dhe Kosovë, ku kam trajnuar grupe të ndryshme për të drejtat e minoriteteve dhe barazinë gjinore. Pjesëmarrja e grave në jetën publike është thelbësore për shoqërinë në përgjithësi. Për mua, Stella është fryt i një udhëtimi frymëzues dhe përpjekjesh nëpër lokacione të ndryshme në Maqedoni dhe Kosovë, ku kam trajnuar grupe të ndryshme për të drejtat e minoriteteve dhe barazinë gjinore. Në përvojën time si trainere, çështja e barazisë gjinore ka ngritur gjithmonë biseda të gjalla dhe shpesh të ndezura. Shpesh supozohet se barazia gjinore është një temë tabu në shoqëritë tradicionale, patriarkale. Sidoqoftë, ajo që kam parë gjatë diskutimeve të mia me grupe të ndryshme nuk është se tema është një tabu, përkundrazi ka mungesë të personave të angazhuar në mënyrë aktive për të diskutuar rolin e grave në sferën publike dhe private, si dhe të drejtat e tyre brenda të dyve. Këto diskutime, megjithëse jo gjithnjë të lehta dhe të këndshme, kanë qenë gjithnjë konstruktive dhe ia vlen të bëhen. Stella për mua përfaqëson një mundësi për të krijuar një forum të hapur, pjesëmarrës për të diskutuar barazinë dhe drejtësinë për gratë.