Анализа на родовите (не)еднаквости низ призмата на младите во Република Северна Македонија

Анализа на родовите (не)еднаквости низ призмата на младите во Република Северна Македонија има за цел да даде сеопфатно разбирање за перцепцијата за родова еднаквост помеѓу младите луѓе во нашата држава и да придонесе кон креирање на политики согласно потребите на младите во ова поле. Анализата може да ја симнете на следниов линк.

Анализата е подготвена во рамки на проектот „Eднакви можности за девојчињата и младите жени во Северна Македонија”, кој се фокусира на родовиот јаз. Проектот го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија – НМСМ и Мрежата Стела, со финансиска поддршка од Британската амбасада во Скопје. Целта на проектот е да ги поддржи и поттикне девојките и младите жени да бидат поактивни во општеството, да креира поеднаков пристап до можностите во јавниот живот, во приватниот сектор и во процесот на донесување одлуки на локално и национално ниво.
Види повеќе – и симни го документот

Read more

Надвор од екранот: Разоткривање на дигиталното родово базирано насилство низкритички осврт

Со цел да претставиме различни аспекти на дигиталното родово-базирано насилство (РБН), заштита и превенција, како и препознавање на последиците кои се случуваат откако една жена или девојка ќе биде изложена на ваков вид насилство, издадовме публикација на македонски и албански јазик. Публикацијата на Мрежа Стела „Надвор од екранот: Разоткривање на дигиталното родово базирано насилство низ критички осврт“ може да ја најдете/симнете на следниот линк.
Публикацијата содржи 10 есеи и една поема кои на различен начин ја адресираат потребата од инфомирање за формите на насилство, институционална и законска заштита, но и можноста за психолошка поддршка и помош.
Преку вклучување на автори и авторки, од различни позадини и различна експертиза создадовме една публикација која реално ги претставува сите предизвици на дигиталното РБН, а преку различните прашања на кои есеите даваат одговор, само уште еднаш го потврдивме нашиот фокус на инклузијата, интерсекционалноста и создавањето безбедни простори и онлајн и офлајн.
Есеите беа објавени во медиумите на македонски и албански јазик и изразуваме благодариме на редакциите кои овозможија простор за оваа важна тема. Особено им благодариме на авторите и авторките кои пишуваа и истражуваа на оваа тема и на различен начин ја опфатија важноста да се биде гласен, солидарен и да се изрази експертиза и поддршка за препознавање на дигиталното РБН.
Публикацијата „Надвор од екранот: Разоткривање на дигиталното родово базирано насилство низ критички осврт“ е дел од иницијативата „Кога дигиталното родово-базирано насилство излегува надвор од екранот“. Проектот е финансиран од страна на Швајцарската амбасада во Скопје.

Види повеќе – и симни го документот

Read more

ПОВИК за експерт/ка за изработка на документ за политики (policy brief)

Здружението за еднакви можности „Мрежа Стела“ во рамките на проектот „Застапување за економско омоќување на жените: Еднаков пристап до можностите за финансиско осамостојување“ како дел од билатералната програма за субгрантирање на женски граѓански организации спроведувана од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство со финансиска поддршка од Kvinna till Kvinna Foundation објавува повик за експерт/ка за изработка на документ за политики (policy brief) за економските можности на жените и девојките во земјата преку финансиските ресурси достапни за економско омоќување.

Види повеќе – и симни го документот

Read more

Прашалник за пречките и можностите на жените и девојките за професионален напредок

Почитувани,

Организацијата за еднакви можности Мрежа Стела Скопје во рамки на проектот „Заедно се издигнуваме: Со претприeмачки кон јакнење на руралните заедници“ поддржан од Амбасадата на САД, спроведува истражување за пречките и можностите на жените и девојките за професионален напредок.
Со цел собирање на соодветни податоци преку кои би изработиле истражување и би подготвиле препораки, тимот на Стела изработи прашалник кој е отворен за сите. Податоците се единствено потребни за изработка на истражување и Вашите одговори ќе останат анонимни.

Пополнувањето на прашалникот не би требало да ви одземе повеќе од 10 минути.

Тимот на Стела Ви благодари за издвоеното време.

Read more

Стела продолжува со активностите за економско јакнење на девојки и жени

Стела неодамна започна со имплементирање на проектот „Поддршка на економско јакнење на девојките и жените во руралните средини“ кој цели да ги поврзе жените и девојките кои работат/сакаат да работат во сродни области и да понуди информации за постоечките можности за економско вклучување и омоќување.

Стела цели кон економско омоќување на жените и девојките од руралните средини преку вмрежување со други жени и девојки и преку споделување на информации, можности и знаење.

Проектот ќе се спроведува регионално, поврзувајќи жени и девојки во претежно рурални општини во секој од трите плански региони со највисока стапка на невработеност: Југозападен, Североисточен и Полошки регион.

Во имплементирањето на проектот, Стела ќе соработува со различни министерства, општини, граѓански организации и професионални мрежи во земјата.

Проектот е поддржан од Цивика мобилитас, програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во Македонија, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ од Шведска.

Read more

Повик за учество на обука на девојки и жени од Југозападниот регион за претприемништво

Стела објавува повик за учество на обука на девојки и жени од  Југозападниот регион ( Вевчани, Дебар, Дебрца, Кичево, Македонски Брод, Охрид, Пласница, Струга, Центар Жупа) за претприемништво која ќе се одржи во март 2020 г. Сите детали околу обучувач(к)ите, местото и времето на одржување на обуката, како и покривање на патните трошоци ќе бидат договорени со избраните кандидатки.

Целта на обуката е да се зајакне знаењето и да се подобрат вештините на девојките и жените во областа на претприемништвото, особено за планирање и започнување бизнис, како и за постоечките можности за финансирање на бизнис идеи.

Обуката ќе биде модерирани од професионални обучувач(к)и кои ќе работат со учесничките на претворање на нивната идеја во бизнис план. Учесничките ќе добијат сертификат за учество и можност за менторство една-на-една. Со дел од учесничките тимот на Стела ќе продолжи индивидуално да работи на развивање на бизнис идејата.

Заинтересираните треба да се регистрираат на следниов линк https://forms.gle/N5pWQFcisrBujRVZ7 или да изразат интерес за учество на [email protected].

Работилницата ја организира Здружението за еднакви можности Стела Скопје во рамки на проектот „Заедно се издигнуваме: Со претприeмачки кон јакнење на руралните заедници“ со финансиска поддршка од Амбасадата на САД.

Read more

Повик за учество на обука на девојки и жени од Пелагонискиот регион за претприемништво

Стела објавува повик за учество на обука на девојки и жени од Пелагониски регион (Битола, Демир Хисар, Кривогаштани, Крушево, Могила, Прилеп, Ресен, Новаци, Долнени) за претприемништво која ќе се одржи во втората половина на февруари 2020 г. Сите детали околу обучувач(к)ите, местото и време на одржување на обуката, како и покривање на патните трошоци ќе бидат договорени со избраните кандидатки.

Целта на обуката е да се зајакне знаењето и да се подобрат вештините на девојките и жените во областа на претприемништвото, особено за планирање и започнување бизнис, како и за постоечките можности за финансирање на бизнис идеи.

Обуката ќе биде модерирани од професионални обучувач(к)и кои ќе работат со учесничките на претворање на нивната идеја во бизнис план. Учесничките ќе добијат сертификат за учество и можност за менторство една-на-една. Со дел од учесничките тимот на Стела ќе продолжи индивидуално да работи на развивање на бизнис идејата.

Заинтересираните треба да се регистрираат на следниов линк https://docs.google.com/forms или да изразат интерес за учество на [email protected].

Работилницата ја организира Здружението за еднакви можности Стела Скопје во рамки на проектот „Заедно се издигнуваме: Со претприeмачки кон јакнење на руралните заедници“ со финансиска поддршка од Амбасадата на САД.

Read more

Повик за апликации

Позиција: Проектен/на координатор/ка, Мрежа Стела 

Период на вработување: скратено работно време, 1 февруари 2020 – 30 jyни 2020 (пет месеци), со можност за продолжување на договорот

За Мрежата Стела

Стела е граѓанска организација иницирана од група ентузијастки кои сакаат да го подобрат пристапот до високо образование и економско омоќување за жени и девојки во земјата и светот. Стела ги поврзува жените и работи на креирање мрежи на солидарност, знаење и искуство. Низ различните проекти и активности, организацијата цели да придонесе кон дискусија на државно ниво за општествените и структурни пречки со кои мораме колективно да се соочиме за да ги поддржиме жените и девојките во нивното идно себеостварување. Нашиот тим цврсто верува во важноста на поддршката и заедништвото при развивањето на нашите потенцијали.

За проектите

Проектот „Заедно се издигнуваме: Со претприeмачки кон јакнење на руралните заедници“ има за цел да понуди обуки и поддршка преку менторирање за жени и девојки од руралните средини кои имаат идеи за отпочнување сопствен бизнис. Проектот се фокусира на рурални и маргинализирани заедници и ќе опфати различни региони од земјата. Стела ќе овозможи индивидуално менторство преку постоечката Женска менторска мрежа, како и обуки и можности за вмрежување со цел зајакнување на претприемачките вештини и развивање на бизнис идеите на девојките и жените од овие заедници.

 Проектот „Поддршка на економско јакнење на девојките и жените во руралните средини“ цели да ги поврзе жените и девојките кои работат/сакаат да работат во сродни области и да понуди информации за постоечките можности за економско вклучување и омоќување. Стела цели кон економско омоќување на жените и девојките од руралните средини преку вмрежување со други жени и девојки и преку споделување на информации, можности и знаење. Проектот ќе се спроведува регионално, поврзувајќи жени и девојки во претежно рурални општини во секој од трите плански региони со највисока стапка на невработеност: Југозападен, Североисточен и Полошки регион. 

Во имплементирањето на проектите, Стела ќе соработува со различни министерства, општини, граѓански организации и професионални мрежи во земјата. 

Одговорности

Под надзор и во координација со тимот на Стела, проектниот/ната координаторот/ка ќе ги има следните одговорности:

Раководење со севкупниот проектен циклус, вклучувајќи спроведување проектни активности, финансиско и административно координирање на проектите, финансиско и наративно известување, следење и оценка;

Извршување општи административни задачи, вклучително но не исклучиво логистичка поддршка, водење документација на проектите, координирање на исплати, координирање на превод и печатење материјали, документирање и ажурирање на податоци поврзани со проектите, подготовка и уредување на документи и договори.

Комуникација со јавност и трети страни, вклучувајќи претставување на организацијата на настани, конференции, тренинзи, како и настани организирани од донатори и партнерски организации, редовно ажурирање на социјалните медиуми со содржини за проектни активности, обезбедување видливост на донатори и партнери на документи, настани и медиумски настапи.

Квалификации

Задолжително:

Работно искуство: кандидатката/от треба да има најмалку една година претходно работно искуство во координирање и/или управување на проекти.

Образование: кандидатката/от мора да поседува универзитетско образование. Магистратура се смета за предност. 

Вештини со дигитални и традиционални медиуми: кандидатката/от треба да е удобна/ен со медиумски настапи и да има искуство со јавно претставување. Кандидатите треба да бидат способни да управуваат со профили на социјалните медиуми, вклучувајќи управување и ажурирање на Facebook страница и подготвување на содржини за веб страницата на проектот. 

Јазици: Професионална употреба (пишана и говорна) на македонски и англиски јазик. Познавање на албански јазик се смета за предност.

 Општи компетенции: Познавање и изложеност на теми поврзани со омоќување на жените и девојките, вклучувајќи пристапи кон решавање на чувствителни теми и нивните политички, етнички, расни, родови и социо-економски димензии; Запознаеност со тековниот политички и општествен контекст во Македонија; Запознаеност со административно управување и практики на буџетирање; 

Вештини за добро менаџирање на време – проектите се ориентиран на резултати, така што координаторот/ката се очекува да работи од дома и независно да ги приоритизира времето и трудот според проектниот план. Повремено потребна е достапност и можност за патување во различни места во рамки на државата. Достапност за известување на тимот и донаторите согласно договореното.

Процес на пријавување

Заинтересираните кандидат(к)и треба да испратат своја биографија (CV), мотивациско писмо (не повеќе од една страница) и контакт детали на две лица кои може да дадат препораки во случај кандидатката/тот да влезе во потесниот круг до 13 јануари 2020 година на [email protected]. Избраните кандидатки и кандидати ќе бидат поканети на интервју со тимот на Стела

Read more

Повик за учество на обука на девојки и жени од Полошкиот регион за претприемништво

Стела објавува повик за учество на обука на девојки и жени од Полошкиот регион (Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Желино, Јегуновце, Маврово и Ростуша,  Теарце, Тетово) за претприемништво која ќе се одржи на 14 декември (сабота) 2019 г. Сите детали околу обучувач(к)ите, местото на одржување на обуката, како и покривање на патните трошоци ќе бидат договорени со избраните кандидатки.

Целта на обуката е да се зајакне знаењето и да се подобрат вештините на девојките и жените во областа на претприемништвото, особено за планирање и започнување бизнис, како и за постоечките можности за финансирање на бизнис идеи.

Обуката ќе биде модерирани од професионални обучувач(к)и кои ќе работат со учесничките на претворање на нивната идеја во бизнис план. Учесничките ќе добијат сертификат за учество и можност за менторство една-на-една. Со дел од учесничките тимот на Стела ќе продолжи индивидуално да работи на развивање на бизнис идејата.

Заинтересираните треба да се регистрираат на https://forms.gle/v1vffX6DUty5398i9  или да изразат интерес за учество на [email protected].

Работилницата ја организира Здружението за еднакви можности Стела Скопје во рамки на проектот „Заедно се издигнуваме: Со претприeмачки кон јакнење на руралните заедници“ со финансиска поддршка од Амбасадата на САД. 

Read more

Стела со нов проект за претприемништво за жени и девојки во руралните заедници

Стела започна со имплементирање на проектот „Заедно се издигнуваме: Со претприeмачки кон јакнење на руралните заедници“, кој има за цел да понуди обуки и поддршка преку менторирање за жени и девојки од руралните средини кои имаат идеи за отпочнување сопствен бизнис.

Проектот се фокусира на рурални и маргинализирани заедници и ќе опфати различни региони од земјата. Стела ќе овозможи индивидуално менторство преку постоечката Женска менторска мрежа, како и обуки и можности за вмрежување со цел зајакнување на претприемачките вештини и развивање на бизнис идеите на девојките и жените од овие заедници. 

Во имплементирањето на проектот, Стела ќе соработува со различни министерства, општини, граѓански организации и професионални мрежи во земјата.

Проектот е со времетраење од 13 месеци и е финансиски поддржан од Амбасадата на САД во Скопје.

Read more