Jashtë ekranit: Zbulimi i dhunës digjitale me bazë gjinore përmes rishikimit kritik

Është publikuar botimi i ri i Rrjetit Stella Jashtë ekranit: Zbulimi i dhunës digjitale me bazë gjinore përmes rishikimit kritik në lidhje.
Me qëllimin që të paraqesim aspekte të ndryshme të dhunës digjitale me bazë gjinore (DhDBGj), mbrojtjen dhe parandalimin, si dhe njohjen e pasojave që ndodhin pasi një grua ose vajzë është e ekspozuar ndaj këtij lloji të dhunës, kemi publikuar botimin në gjuhën maqedonase dhe shqip.
Botimi përmban 10 ese dhe një poezi, të cilat në mënyra të ndryshme trajtojnë nevojën për informim për format e dhunës, mbrojtjen institucionale dhe ligjore, por edhe mundësinë e mbështetjes dhe ndihmës psikologjike.
Përmes përfshirjes së autorëve dhe autoreve, me prejardhje të ndryshme dhe ekspertizë të ndryshme, kemi krijuar një botim që paraqet realisht të gjitha sfidat e DhDBGj, ndërsa përmes pyetjeve të ndryshme, të cilave përgjigje u japin esetë, kemi konfirmuar vetëm edhe një herë fokusin tonë në përfshirjen, kryqëzimin dhe krijimin e hapësirave të sigurta si online ashtu edhe offline.

Esetë u botuan në media në gjuhën maqedonase dhe shqipe dhe shprehim mirënjohjen tonë për redaksitë që siguruan hapësirë për këtë temë të rëndësishme. Falënderojmë veçanërisht autorët dhe autoret që shkruan dhe hulumtuan mbi këtë temë dhe në mënyra të ndryshme mbuluan rëndësinë e të qenit të zëshëm, solidar dhe shprehjen e ekspertizës dhe mbështetjes për njohjen e dhunës digjitale me bazë gjinore.
Publikimi Jashtë ekranit: Zbulimi i dhunës digjitale me bazë gjinore përmes rishikimit kritik”, është pjesë e nismës “Kur dhuna digjitale me bazë gjinore del jashtë ekranit”. Projekti financohet nga Ambasada Zvicerane në Shkup
Shihni më shumë dhe shkarkoni dokumentin

Read more

THIRRJE për ekspert/e për përpilimin e dokumentit për politika (policy brief)

Shoqata për Mundësi të Barabarta “Rrjeti Stella” në kuadër të projektit “Avokim për fuqizimin ekonomik të grave: qasje e barabartë në mundësi për pavarësi financiare” si pjesë e programit bilateral për subgrantim të organizatave të shoqërisë civile të grave, zbatuar nga Rrjeti Kombëtar Kundër Dhunës mbi Gratë dhe Dhunën në Familje me mbështetje financiare nga Kvinna till Kvinna Foundation shpall thirrje për ekspert/e për përpilimin e një përmbledhje të politikave (policy brief) mbi mundësitë ekonomike të grave dhe vajzave në vend përmes burimeve financiare në dispozicion për fuqizimin ekonomik.

Shihni më shumë dhe shkarkoni dokumentin

Read more

Pyetësor dhe mundësitë e grave dhe vajzave për zhvillim profesional

Të nderuar/a,
Shoqata për mundësi të barabarta Rrjeti Stella Shkup në kuadër të projektit “Së bashku ne ngrihemi: Sipërmarrëset drejt ngritjes së komuniteteve rurale” me mbështetje nga Ambasada e SHBA-së, kryen hulumtim për pengesat dhe mundësitë e grave dhe vajzave për zhvillim profesional.

Me qëllim mbledhjen e të dhënave përkatëse përmes të cilave do të bëjmë hulumtime dhe do të përgatisim rekomandime, ekipi i Stellës hartoi pyetësor që është i hapur për të gjithë. Të dhënat janë të nevojshme vetëm për kryerjen e këtij hulumtimi dhe përgjigjet e juaja do të ngelen anonime.

Plotësimi i pyetësorit nuk do të ju merr më shumë se 10 minuta kohë.

Ekipi i Stellës ju falënderon për kohën e dhënë.

Read more

Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i Jugperëndimor për sipërmarrës

Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i jugperëndimor (Dibrës, Debarcës, Kërçovës, Brodit, Ohrit, Pllasnicës, Strugës, Veçanit, Qendrës Zhupa) për sipërmarrësi i cili do të mbahet më mars v. 2020. Të gjitha detajet në lidhje me trainerët/et, vendin dhe kohën e trajnimit, si dhe shpenzimet e udhëtimit do të dakordohen me kandidatet e zgjedhura.

Qëllimi i trajnimit është të përforcojë njohuritë dhe të përmirësojë aftësitë e vajzave dhe grave në fushën e sipërmarrësisë, veçanërisht për planifikimin dhe fillimin e një biznesi, si dhe për mundësitë ekzistuese për financimin e ideve të biznesit. Trajnimi do të moderohet nga trainer(e) profesionistë të cilët/at do të punojnë me pjesëmarrëset për të kthyer idetë e tyre në plan biznesi. Pjesëmarrëset do të marrin certifikatë për pjesëmarrje dhe mundësi mentorimi një-në-një. Me një pjesë të pjesëmarrëseve, ekipi i Stellas do të vazhdojë të punojë në zhvillimin e biznes idesë individualisht.Palët e interesuara duhet të regjistrohen në https://docs.google.com/forms/  ose të shprehin interes për të marrë pjesë në [email protected]

Punëtoria është e organizuar nga Shoqata për mundësi të barabarta Stella Shkup si pjesë e projektit “Së bashku ne ngrihemi: Sipërmarrëset drejt ngritjes së komuniteteve rurale” me mbështetje financiare nga Ambasada e SHBA-së.

Read more

Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i Pellagonisë për sipërmarrës

Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i Pellagonisë ( Dollnenit, Krushevës, Krivogashtanit, Demir Hisarit, Resnjës, Manastirit, Novacës, Përlepit, Mogillës.) për sipërmarrësi i cili do të mbahet më më shkurt v. 2020. Të gjitha detajet në lidhje me trainerët/et, vendin dhe kohën e trajnimit, si dhe shpenzimet e udhëtimit do të dakordohen me kandidatet e zgjedhura.

Qëllimi i trajnimit është të përforcojë njohuritë dhe të përmirësojë aftësitë e vajzave dhe grave në fushën e sipërmarrësisë, veçanërisht për planifikimin dhe fillimin e një biznesi, si dhe për mundësitë ekzistuese për financimin e ideve të biznesit.

Trajnimi do të moderohet nga trainer(e) profesionistë të cilët/at do të punojnë me pjesëmarrëset për të kthyer idetë e tyre në plan biznesi. Pjesëmarrëset do të marrin certifikatë për pjesëmarrje dhe mundësi mentorimi një-në-një. Me një pjesë të pjesëmarrëseve, ekipi i Stellas do të vazhdojë të punojë në zhvillimin e biznes idesë individualisht.

Palët e interesuara duhet të regjistrohen në https://docs.google.com/forms/  ose të shprehin interes për të marrë pjesë në [email protected]

Punëtoria është e organizuar nga Shoqata për mundësi të barabarta Stella Shkup si pjesë e projektit “Së bashku ne ngrihemi: Sipërmarrëset drejt ngritjes së komuniteteve rurale” me mbështetje financiare nga Ambasada e SHBA-së.

Read more

Thirrje për aplikime

Pozicioni: Koordinator/e e projektit, Rrjeti Stella
Periudha e punësimit: me kohë të pjesshme, 1 Shkurt 2020 – 30 Qershor 2020 (pesë muaj), me mundësi të zgjatjes së kontratës

Rreth Rrjetit Stella
Stella është një organizatë qytetare e iniciuar nga një grup entuziastësh që duan të përmirësojnë qasjen në arsimin e lartë dhe fuqizimin ekonomik për gratë dhe vajzat në vend dhe në mbarë botën. Stella lidh gratë dhe punon për të krijuar rrjete solidariteti, dije dhe përvoje. Përmes projekteve dhe aktiviteteve të ndryshme, organizata synon të kontribuojë në një diskutim në nivel shtetëror për pengesat sociale dhe strukturore me të cilat duhet të përballemi për të mbështetur gratë dhe vajzat në vetë-përmbushjen e tyre. Ekipi ynë beson fuqimisht në rëndësinë e bashkimit dhe mbështetjes në zhvillimin e potencialit tonë.

Rreth projekteve
Projekti “Së bashku ngritemi: me ndërrmarëse për të forcuar komunitetet rurale” synon të sigurojë punëtori, mentorim dhe mbështetje për gratë dhe vajzat që jetojnë në zona rurale të cilat kanë ide për të filluar bizneset e tyre. Projekti përqendrohet në komunitetet rurale, komunitete të margjinalizuara dhe do të përfshijë rajone të ndryshme të vendit. Stella do të sigurojë mentorim individual përmes Rrjetit ekzistues të mentorimit të grave, si dhe trajnime dhe mundësi të rrjetëzimit për të rritur aftësitë sipërmarrëse dhe zhvillimin e ideve të biznesit për vajzat dhe gratë nga këto komunitete.
Projekti “Mbështetja e fuqizimit ekonomik të vajzave dhe grave në zonat rurale” synon të lidhë gra dhe vajza që punojnë / duan të punojnë në sfera të ndërlidhura dhe të ofrojë informacione për mundësitë ekzistuese për përfshirje ekonomike dhe fuqizim. Stella synon të fuqizojë gratë dhe vajzat në zonat rurale duke u lidhur me gra dhe vajza të tjera, duke shkëmbyer informacione, mundësi dhe njohuri. Projekti do të implementohet në rajon, duke lidhur gra dhe vajza kryesisht në bashkitë rurale në secilin nga tre rajonet e planifikimit me shkallët më të larta të papunësisë: Jugperëndimi, Verilindja dhe rajoni i Pollogut.

Në zbatimin e projekteve, Stella do të punojë me ministri të ndryshme, komuna, organizata civile dhe rrjete profesionale në vend.

Përgjegjësitë
Nën mbikëqyrjen dhe koordinimin e ekipit të Stella-s, koordinatori/ja i/e projektit do të ketë përgjegjësitë e mëposhtme:
Menaxhim të kohëzgjatjes së përgjithshëm të projektit, përfshirë zbatimin e aktiviteteve të projektit, koordinimin financiar dhe administrativ të projekteve, raportimin financiar dhe narrativ, monitorimin dhe vlerësimin;
Kryerjen e detyrave të përgjithshme administrative, duke përfshirë por jo eksluzivisht në mbështetjen logjistike, menaxhimin e dokumentacionit të projektit, koordinimin e pagesave, koordinimin e përkthimit dhe shtypjen e materialeve, dokumentimin dhe azhurnimin e të dhënave të lidhura me projektin, përgatitjen dhe redaktimin e dokumenteve dhe kontratave.
Komunikim me publikun dhe palët e treta, përfshirë këtu prezantimin e organizatës në evente, konferenca, trajnime, si dhe ngjarjeve të organizuara nga donatorët dhe organizatat partnere, azhurnim të rregullt të mediave sociale me përmbajtje për aktivitetet e projekteve, sigurimin e dukshmërisë së partnerëve në dokumente, evente dhe në shfaqjet në media.

Kualifikimet
Të detyrueshme:
Përvoja e punës: Kandidati/ja duhet të ketë të paktën një vit përvojë pune të mëparshme në koordinimin dhe/ose menaxhimin e projekteve.
Arsimi: Kandidati/ja duhet të posedojë një diplomë universitare. Magjistratura konsiderohet si avantazh.
Shkathtësitë me media dixhitale dhe tradicionale: Kandidati duhet të ketë parasysh rastet ku nevojiten shfaqjet mediatike dhe të ketë përvojë në prezantimin publik. Kandidati/ja duhet të jetë në gjendje të menaxhojnë profilet e mediave sociale, përfshirë menaxhimin dhe azhurnimin e faqes së Facebook-ut dhe përgatitjen e përmbajtjes për webfaqen e projektit.

Kompetencat e përgjithshme:
Njohuri dhe ekspozim ndaj çështjeve që lidhen me fuqizimin e grave dhe vajzave, përfshirë qasjet për adresimin e çështjeve të ndjeshme dhe dimensionet e tyre politike, etnike, racore, gjinore dhe socio-ekonomike;
Familjaritet me kontekstin aktual politik dhe shoqëror në Maqedoni;
Familjaritet me menaxhimin administrativ dhe praktikat e buxhetimit;
Aftësi të mira për menaxhimin e kohës – Projektet janë të orientuara drejt rezultateve, kështu që koordinatori pritet të punojë nga shtëpia dhe në mënyrë të pavarur të prioritizon kohën dhe mundin sipas planit të projektit.  Ndonjëherë kërkohet  disponueshmëri dhe mundësi për të udhëtuar në vende të ndryshme brenda vendit.
Disponueshmëria për raportim tek ekipi dhe donatorët sipas negocimit.

Procesi i aplikimit
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre, letrën e motivimit (jo më shumë se një faqe) dhe detajet të kontaktit për dy persona që mund të bëjnë rekomandime nëse kandidati hyn në listën e përzgjedhur, deri më 13 janar 2020 në [email protected].
Kandidatët e zgjedhur do të ftohen në intervistë me ekipin e Stella-s.

Read more

Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i Pollogut për sipërmarrës

Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i Pollogut (Bogovinje, Bërvenic, Vrapçisht, Gostivar, Zhelinë, Jegunovc, Mavrovë dhe Rostush, Tearcë, Tetovë) për sipërmarrësi i cili do të mbahet më 14 dhjetor (e shtunë) v. 2019 . Të gjitha detajet në lidhje me trainerët/et, vendin e trajnimit dhe shpenzimet e udhëtimit do të dakordohen me kandidatet e zgjedhura.

Qëllimi i trajnimit është të përforcojë njohuritë dhe të përmirësojë aftësitë e vajzave dhe grave në fushën e sipërmarrësisë, veçanërisht për planifikimin dhe fillimin e një biznesi, si dhe për mundësitë ekzistuese për financimin e ideve të biznesit.

Trajnimi do të moderohet nga trainer(e) profesionistë të cilët/at do të punojnë me pjesëmarrëset për të kthyer idetë e tyre në plan biznesi. Pjesëmarrëset do të marrin certifikatë për pjesëmarrje dhe mundësi mentorimi një-në-një. Me një pjesë të pjesëmarrëseve, ekipi i Stellas do të vazhdojë të punojë në zhvillimin e biznes idesë individualisht.

Palët e interesuara duhet të regjistrohen në https://forms.gle/KijUDBgu2Zs67XxL9 ose të shprehin interes për të marrë pjesë në [email protected]

Punëtoria është e organizuar nga Shoqata për mundësi të barabarta Stella Shkup si pjesë e projektit “Së bashku ne ngrihemi: Sipërmarrëset drejt ngritjes së komuniteteve rurale” me mbështetje financiare nga Ambasada e SHBA-së.

Read more

Stella fillon projekt të ri për sipërmarrje nga gratë dhe vajzat në komunitetet rurale

Stella fillon projekt të ri “Së bashku rritemi: Sipërmarrëset drejt ngritjes së komuniteteve rurale” i cili do të ofron trajnim dhe mentorim për të mbështetur vajzat dhe gratë në komunitetet rurale të cilat kanë ide për të filluar biznesin e tyre. 

Projekti është i fokusuar në vendet rurale dhe komunitetet e margjinalizuara dhe do të realizohet në rajone të ndryshme në vend. Stella do të ofroj mentorim personal me mbështetje nga Rrjeti i Mentorimit të Grave si dhe trajnime dhe mundësi për krijimin e rrjeteve me qëllim që vajzat dhe gratë të përforcojn aftësitë e tyre për sipërmarrje dhe të zhvillojn idetë e tyre për bizens. 

Në realizimin e këtij projekti, Stella do të bashkëpunoj me ministri të ndryshme, me komuna, organizata joqeveritare si dhe rrjete profesionale në vend. 

Ky projekt do të realizohet për 13 muaj dhe është financiarisht i mbështetur nga Ambasada e SHBA-së në Shkup.  

Read more

Disa arsye pse keni nevojë për një mentore

1. Më shumë mundësi për të pasur sukses

Hulumtime të shumta tregojnë se nëse keni një mentore shanset për sukses do ti keni më të mëdha. Kur dikush është prapa jush dhe ju udhëzon se ku duhet të shkoni, padyshim që suksesi nuk do të zhduket dhe do të vijë shumë më shpejtë se sa vetë të luftoni me të gjitha sfidat.

2. Përvojë e dorës së parë

Përvoja e çdo gjëje në jetë është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye kur bëni diçka për herë të parë ose kur filloni me diçka dhe nuk e dini se çfarë të prisni, me rëndësi është që afër jush të keni një person me përvojë i cili i ka kaluar sfidat e njejta apo të ngjashme. Sa më shumë që mësoni nga burime të tjera ju nevojitet një person i cili mund të ju këshillojë nga dora e parë. Disa përvoja personale janë të paçmueshme dhe vetëm kur ke një mentor mund ta zbulosh.

3. Vendosja e një qëllimi të qartë

Mentorja është këtu për t’ju udhëhequr. Ndonjëherë do të jetë vërtet e vështirë për të marrë një vendim dhe për këtë arsye ndihma nga ajo do të jetë e nevojshme dhe e mirëpritur. Dëshirat mund të ndryshojnë, ambiciet gjithashtu mund të marrin kahje tjetër. Jeta ndryshon, kështu që qëllimi që fillimisht parashikoni mund të mos jetë i njëjtë pas njëfarë kohe. Shumë gjëra të reja do të ndodhin dhe do të jetë e vështirë për të gjetur zgjidhjen e duhur dhe udhëzimi i mentorit do të jetë një shenjë rrugore në ato momente. Shumë gjëra të reja do të ndodhin dhe do të jetë e vështirë për të gjetur zgjidhjen e duhur dhe udhëzimi i mentorit do të jetë një udhërrëfyes në ato momente.

4. Kontaktet

Kontaktet janë jashtëzakonisht të rëndësishme, veçanërisht për ata që për herë të parë dhe pa asnjë përvojë përpiqen të arrijnë atë që kanë planifikuar. Një mentore e suksesshme ka numër të madh të kontakteve nga të cilat do të përfitoni. Ata janë më se të nevojshëm në secilin segment dhe mentorja do të dijë se kur dhe si të lidhet me një person të caktuar.

Me që ra fjala…

Një tipar kyç për programin tonë të mentorimit www.stella.mk është që ne ju lidhim me një mentore e cila është më e përshtatshmja për ju dhe do të keni seanca individuale këshillimi të cilat mund ti bëni në mënyrën që ju përshtatet juve më së shumti, për kohë më të shkurtë ose më të gjatë…

…Ju duhet vetëm të plotësoni formular që të jeni të mentoruar http://bit.ly/stellamentee dhe/ose të bëheni mentore http://bit.ly/stellamentor, ndërsa ne do t’i shqyrtojmë kërkesat tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur dhe do të ju lidhim me personin e duhur.

Read more