Dokumente dhe publikime

Duke u mbështetur në kërkime gjithëpërfshirëse, Stella angazhohet në avokim të bazuar në prova, aktivitete sensibilizuese dhe edukim, si dhe masa monitorimi dhe përgjegjësie. Në bazë të të dhënave të mbledhura përmes metodave të ndryshme, duke përfshirë pyetësorë, intervista të thella, fokus grupe, diskurs analiza, studime të rasteve, dhe analiza statistikore, Stella përgat dokumente politikash, raporte dhe rekomandime, dhe avokon për zgjidhje të çështjeve të një interesi më të gjerë shoqëror.