Arsimimi më ka përgatitur që të gjejë punë interesante dhe të mir paguara me UE/OKB dhe OJQ- të. Sipas meje, femrat duhet të mbështesin njëra tjetrën në këtë botë. Në të kaluarën, mentorët meshkuj ishin të rëndësishëm. Por mungesa e mentorimit nga femrat ka lënë një zbrastirë në nevojën e balancimit në mënyrë të harmonizuar të punës dhe familjes. Ne nuk duhet ta bëjmë këtë në mënyrën se si e bëjnë meshkujt.